Swaara Joyful Joyful
"Jazza"

e: Ch Adagio Love Supreme u: Zelig Calamari Union4 mån
4 mån

16 v
16 v

12 v
12 v

10 v
10 v

6,5 v

5 v
5 v